MÚLT-HOR Archívum

 • Ma 169 éve Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét

  Ma 169 éve Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét

  Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket.

  A bukás után kerültek osztrák fogságba. A nemzeti vértanúk: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen - Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

  Thorma János festménye az aradi vértanúkról
  Forrás: Wikimedia Commons

  Tovább

 • Városfal utca, ami a Pori sétánytól a Csiky Sándor utcáig tart

  Városfal utca, ami a Pori sétánytól a Csiky Sándor utcáig tart


  Korábban az északi szakasza a Bródy Sándor utcától Jezsuita utca volt. Nevét az ezen a szakaszon még ma is látható régi városfal maradványáról kapta.

  Régebben az utca rövidebb volt, mivel a Pori sétányt csak a hetvenes években alakították ki.

  Látnivalók

  Városfal

  Nincsenek régészeti adataink, de valószínű, hogy a 11. század első éveiben létrejött egri püspökség egyházi központját, vagyis a mai várdombot és annak környékét, ahol a püspökséget kiszolgáló település házai álltak, valamilyen védőfallal már körülvették. Az egyszerű palánkerődítés azonban nem védte meg a várost a tatár támadás ellen 1241-ben.

  1552-ben a várba vonuló védők felgyújtották a várost, hogy az ne nyújtson védelmet a török katonáknak, ennek eshetett áldozatul az akkori palánkfal.

  Egernek a 16. század végéig csak ilyen palánkfala volt, amelyet itáliai mesterek vezetésével megerősítettek, illetve kőfallal helyettesítettek, hogy megfeleljenek a kor hadászati követelményeinek. A fal építése a Dobó-féle várostrom után az 1570-es évek végén kezdődött és nagyobb része már 1592-ben készen volt. A káptalan által épített Cifra-kapu címeres kövén található 1587-es évszám is erre utalhat, mivel a kapuk a városfal szerves részei voltak. Az adatokból nem derül ki egyértelműen, hogy 1596-ra, a vár elestére elkészült-e a fal.

  A törökök folytatták a munkát, de továbbra is maradtak megerősített palánkfalak. Eger 1687-es visszafoglalása és a Rákóczi-szabadságharc után a falak hadászati jelentősége megszűnt, az építmény folyamatosan pusztult. 1695-től a fenntartás költségei a várost terhelték, a magisztrátus tagjai azonban tehetetlenül nézték, hogyan hordják szét a köveket a lakosok, hogy házaik építésénél alapanyagként hasznosíthassák. Nagyobb építkezésekhez a püspökség is felhasználta a köveket. Eszterházy Károly püspöksége idején a városi tanács pénz hiányában a bizonyos szakaszain kettős építésű városfal falai közé eső területeket áruba bocsátotta.

  A bontás során a kapukra a 19. században került sor. Az új székesegyház építésekor a környék tereprendezése során rombolták le a Hatvani-kaput 1837-ben. Utoljára a Cifra-kapu maradt, amelyet az 1878-as árvíz pusztítása után bontottak le. A megmaradt falmaradványokat folyamatosan elhordták vagy az emberek házaik falába beépítették, esetleg természetes kerítésként szolgáltak.


  Az egri városfalon négy nagy kapu nyílott. A legjelentősebb, a Budára vezető út mentén álló Hatvani-kapu volt. Ezt 1758-ban Barkóczy püspök barokk stílusban még újjá is építtette. A mintegy 15 méter magas építményről egy korabeli ábrázolás is fennmaradt, amelyet Breznay Imre és  Karczos Béla közöltek is Egri képeskönyvükben.

  A várost övező falrendszer délkeleti szegletében állott a Maklári-kapu, nyugaton a Rác-kapu, az északkeleti szegletben, a patak mellett pedig a Cifra-kapu. A 18. században még három kisebb kaput nyitottak a falon, hogy a lakosság közlekedését megkönnyítsék (Kis-kapu, Serte-kapu, valamint egy kijárat a Vécsey-völgy felé).

  A városfal maradványairól az 1960-as évek végén készült egy alapos felmérés. Berecz Mátyás tanulmánya, egyéb érdekes és hasznos információk, valamint illusztrációk mellett, közli ezt a részletes leírást is.

  Gál Tibor borászmester emlékszobra

  Az Egri Borok Gyertyás Háza előtt 2008. augusztus 14-én avatták fel a tragikus hirtelenséggel elhunyt egri borász, Gál Tibor emlékszobrát, Horváth Ottó szobrászművész alkotását.

  Szemfényvesztés kiállítás (Pori sétány 7. sz.)

  A kiállítás célja, hogy megismertesse az emberekkel a vakok és látássérültek életét. Az ő tárlatvezetésükkel a látogatók egy több mint 100 méter hosszú pinceágon vonulhatnak végig teljes sötétségben.

  Egykor a Városfal u. 2. számú házban lakott Harsányi Zsolt (1887-1943) író, aki elemi és gimnáziumi tanulmányait Egerben végezte. Tagja volt a Gárdonyi Géza Társaságnak.


  Forrás: beszeloutcanevek.ektf.hu

  Tovább

 • A honvéd gyalogezredek létrejötte a Magyar Királyi Honvédségben

  A honvéd gyalogezredek létrejötte a Magyar Királyi Honvédségben

  Az 1922. január 1-jén létrejött Magyar Királyi Honvédség, alapját a május 1-jén felállított hét vegyesdandár alkotta. A vegyesdandárok alapvető alkotó eleme volt a tizennégy felállításra kerülő gyalogezred. Ezek 1922-ben kapták meg a hadrendi számaikat, 1-től 14-ig sorszámozva. 1930 márciusában az ezredek parancsba kapták, hogy válasszanak történelmi személyiséget névadónak.

  Ez általában logikusan az egyes személyek az adott helyőrséghez történő kötődése alapján történt, pl. a debreceni 11. honvéd hajdúezred (ez az ezred volt az egyetlen, amely kiváltságképpen gyalog- megnevezés helyett a hajdúezred megnevezést használta) Bocskay Istvánról nevezte el magát, míg az egri 14. honvéd gyalogezred Dobó Istvánt választotta.

  A rejtés időszakában 1938-ig a hadrend szerint összesen 14 gyalogezred volt a honvédségben, további hét pedig határőr ezred jelzővel volt illetve (1932. október 1-től), de a hadrend szerint ezek is a vegyesdandárok szerves részét alkották. 1938-tól a határőrezredek a 15., 16., 17., 18., 19., 20. és a 21. hadrendi számmal illeszkedtek a gyalogezredek sorába. A Felvidék visszacsatolása után felállították a komáromi 22., a losonci 23. és az ungvári 24. honvéd gyalogezredeket. Az 1940. szeptemberi erdélyi bevonulást követően, pedig megalakítottak további három gyalogezredet.
  1937-ben Pintér Ignác az egri várban szolgált katonaként

  A 17., 19., 18., 27., 28., 30. határvadász-zászlóaljakból létrejött a nagyváradi 25. honvéd gyalogezred, a 6., 7., 8., 9., 12., 13., határvadász-zászlóalj állományából a  dési 26. honvéd gyalogezred, az 1., 4., 5., 14., 15. és a 29. határvadász-zászlóaljból pedig  marosvásárhelyi 27. gyalogezredet alakították ki. Ezzel teljessé vált a gyalogezredek sora, hadrendi szám szerint 1.-től a 27.-ig álltak föl. A később kialakított gyalogezredek már nem kaptak történelmi személy utáni elnevezést, így az csak az első tizennégynek volt a kiváltsága.

  Gyalogezredek szervezeti felépítése

  Mozgósítás esetén lépett életbe az úgynevezett ikreződés fogalma. Ez azt jelentette, hogy az anyaezredből kivált a tényleges állomány egy része és a tartalékosok behívásával mind az eredeti (anyaezred), mind az ikerezred létszámát feltöltötték. 1938-ig az ikerezred hadrendi számozása 21-el haladta meg az anyaezredét, majd ezután 30-cal nagyobb számot kapott az ikerezred. Pl. az 1. gyalogezred ikerezrede a 31. gyalogezred vagy a 22/III. zászlóaljé az 52/III. zászlóalj.

  A hadműveleti területre kivonuló teljesen feltöltött gyalogezred létszáma mintegy 4300 fő volt. Szervezetileg az ezredtörzsből, az ezredközvetlen alakulatokból és három zászlóaljból állt, az ezred számozása arab, a zászlóaljak pedig római számokkal történt. A jelölésben először az ezred száma volt kiírva majd egy „per” / jel után a zászlóalj számozása következett, pl. 14/III. zászlóalj vagy 23/II. zászlóalj. Az ezredtörzs az ezredparancsnokból, az ezred 1. és 2. segédtisztekből, a Gazdasági Hivatal főnökéből, a vonatparancsokból, az ezred vezető orvosából és ezred állatorvosból valamint a tábori lelkészekből álltak, a hadműveleti területre vonulás előtt kinevezésre került egy csapatcsendőr tiszt is.

  Az ezredközvetlen alakulatok: árkász század, kocsizó géppuskás század, páncéltörő ágyús század, aknavető század, kísérő könnyű tábori ágyús üteg, huszár szakasz, kerékpáros szakasz valamint egy távbeszélő szakasz.

  A zászlóaljak a zászlóaljtörzsből és három puskás és egy géppuska századból (később nehézfegyver század a megnevezése) álltak. A zászlóaljtörzsbe a zászlóaljparancsnok mellett a zászlóalj segédtiszt, a Gazdasági Hivatal főnöke, a vonatparancsnok, a zászlóalj orvosa és a távbeszélő szakasz parancsnoka tartozott. A  századok számozása szintén arab számmal történt 1.,2.,3. század az I. zászlóaljban, 4.,5.,6. a II. zászlóaljban, 7., 8., 9., század pedig a III. zászlóaljban.  Sok esetben csak az ezred és a század számát írták ki, mivel abból lehetett tudni a zászlóaljat is, pl. 14/9. század vagy 7/3. század stb. A századok négy szakaszra oszlottak, amelyek római számozást kaptak. A géppuska századok egy géppuskás, egy páncéltörő ágyús és egy aknavető szakaszból álltak.

  fotó: Pintér István / facebook

  hungarianarmedforces.com

  Tovább

 • A posta rövid története városunkban

  A posta rövid története városunkban


  Az 1925-30 közötti években több nagyobb méretű épület is elkészült a városban. Ebben az időszakban – 1928-ban – épült a posta épülete neobarokk stílusban, Walder Gyula tervei alapján. 

  Az épület falán található tábla a régi postaállomásnak állít emléket. 1550. december 19-én kezdte meg működését az egri postaállomás, rendszeres postajárattal Pozsony és Bécs felé.

  Az egri királyi hadiposta felállításáról az udvari kancellária intézkedett, feltehetőleg Oláh Miklós egri püspök és kancellár közbenjárására.

  Az egri postaállomással az ország harmadik rendszeres postajárata jött létre. Az egri postajárat 1550. december 19-től 1552. szeptember 10-11-ig működött, az ostrom kezdetéig.

  A Széchenyi István utca mai arculatának kialakulása >>>


  Tovább

 • AZOK A NYOLCVANAS ÉVEK

  AZOK A NYOLCVANAS ÉVEK


  A hetvenes-nyolcvanas években kétségkívül Eger volt az egység lelkiségének egyik termőtalaja Magyarországon. Erre az időszakra gondolnak vissza néhányan, akik tanúként és szereplőként élték meg ezt a korszakot.
  Fotó: Fortepan.hu

  Tovább

 • 106 év az ország legszebb vasútvonalának leghangulatosabb állomásán

  106 év az ország legszebb vasútvonalának leghangulatosabb állomásán


  Az állomást nagy hegyek veszik körül, egy katlanban van az aprócska faluval. Kispatak folyik el az állomás mellett. Egy kis templomban harangoznak délben, amúgy végtelen csend és béke van. Távoli kutyaugatás hangja hosszan és súlyosan visszhangzik.

  Kulcsos ház

  A felvételi épületben kulcsosház működik.
  Az állomásról egyébként a szélrózsa minden irányába indulnak jelzett turistaútvonalak a közeli és távolabbi erdőkbe, hegyekre.
  http://szarvasko.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=203

  Régi képek - Szarvaskő


  Korabeli képeslap
    Feltöltötte: Czuczor Péter


  Szarvaskői vasúti bevágás. Forrás: profila.hu korabeli képeslap.
    Feltöltötte: Kővári Balázs


  A szarvaskői alagút. Forrás: profila.hu korabeli képeslap.
    Feltöltötte: Kővári Balázs


  Szarvaskő állomás felvételi épülete és vágányai régen. 
  Forrás: darabanth.hu
    Feltöltötte: Kővári Balázs


  A szarvaskői alagút állomás egy korabeli színezett képeslapon. Forrás: http://www.bedo.hu/
    Feltöltötte: Sándor Antal


  Eger, Putnoki vasút építése, munkások csillékkel és munkagépekkel, Weinberger Lajos kiadása https://axioart.com/tetel/eger-putnoki-vasut-epitese-munkasok-csillekkel-es-munkagep
    Feltöltötte: Capras Dávi

  forrás: vasutallomasok.hu

  Tovább

 • 466 éve a török hadsereg megostromolta az egri várat

  466 éve a török hadsereg megostromolta az egri várat


  A törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri várat.

  Az akkori naptár szerint szeptember 1-én.A mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött a vár körbevétele, a támadások szeptember 16-án indultak meg a vár ellen és október 17-én vonult el a török sereg.

  A kb. 2000 fős várőrség öt hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat.

  forrás: ezenanapon.hu

  Tovább

 • A Bárány uszoda 93 évének pillanatai

  A Bárány uszoda 93 évének pillanatai


  Kicsik és nagyok sajátították el az úszó- és vízilabdasport alapjait az egri Bárány István Uszodában.

  Aligha van olyan tősgyökeres egri, aki ne kötődne valamilyen szállal az uszodához, és ne lennének ilyen-olyan emlékei a megyeszékhely sportéletének egyik halhatatlan darabjáról.


  Az uszoda teljesen megújult, a modern kor igényeinek és elvárásainak megfelelő külsővel fogadja be a sportolni vágyókat.


  A Petőfi tér és a Frank Tivadar utca sarkán áll a ma Bárány István Sportuszoda, egykor Verseny  Uszoda,  majd Városi Sportuszoda nevet is viselő létesítmény, amely 1925-ben épült. 1856-ban épült ennek a helyén az első szabadtéri uszoda. Bárány István egri származású úszóról, a 100 m-es gyorsúszás világbajnokáról kapta nevét.


  Évtizedekig szolgálta a város úszásoktatását, itt voltak a vízilabdaedzések és mérkőzések

  Egyedülálló értéke, hogy medencéje forrásra épült. Állapota mára nagyon leromlott, az öltözőépületet le kellett bontani. Rekonstrukciója halaszthatatlanná vált, az önkormányzat pályázati forrás bevonásával, alapos előkészítő munka után szeretné ezt meg is valósították.

  fotó, összeállítás: Ali Attila, facebook

  Tovább

 • Milyenek is voltak a Reneszánsz napok városunkban

  Milyenek is voltak a Reneszánsz napok városunkban

  A négynapos fesztivált Mátyás király halálának 500. évfordulója tiszteletére, közel harminc éve rendezték meg Egerben.


  A várúr és felesége kíséretük élén bevonulnak a várba. Mátyás király halálának 500. évfordulóján négynapos reneszánsz fesztivált rendeztek Egerben.


  Olaszországból érkezett latinai zászlóforgatók felvonulása Egerben, ahol Mátyás király halálának 500. évfordulóján négynapos reneszánsz fesztivált rendeztek.


  Bevonulnak a reneszánsz fesztivál szereplői a várba. A négynapos fesztivált Mátyás király halálának 500. évfordulója tiszteletére rendezték meg Egerben.


  Korabeli táncot mutatnak be az egri vár gótikus palotája előtt a reneszánsz fesztivál szereplői. A négynapos fesztivált Mátyás király halálának 500. évfordulója tiszteletére rendezték meg Egerben.

  MTI Fotó: H. Szabó Sándor

  Tulajdonos, forrás: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum

  Tovább

 • Az Eger-patak egykoron húsz vízimalmot hajtott

  Az Eger-patak egykoron húsz vízimalmot hajtott

  A vidék feltérképezését Sartory József mérnök a 18. század végén és a 19. század első évtizedeiben végezte, és az általa készített felmérés alapján hét malmot sorolt fel az Eger-patak mentén.

  Ehhez szorosan kapcsolódik a Felnémeten lévő rizskásamalom története, ami szerint az Eger-patak mocsaras árterületén a törökök honosították meg a rizstermesztést, amelyet megőrölve rizslisztet gyártottak itt. Ennek a hagyománynak állított emléket a rizskásamalom elnevezés.

  Felnémeten a kendertermesztés a régi idők homályába vész, ugyanakkor a patak vize az itt található kallómalomban egy forgó lapátkereket hajtott meg, amelynek segítségével a posztót tömítette, nyújtotta, majd a kiszárított posztót egri posztósoknak adták el.

  Forrás: hungaricana.hu

  A kallómalom elnevezése innen ered. E malmok közül a püspöki malmok a patak jobb oldalán, míg a káptalani malmok a patak bal oldalán helyezkedtek el, annak rendje alapján, hogy a püspöki birtokok jobboldalt, a káptalani birtokok pedig a patak bal oldalán helyezkedtek el.

  A 20 egykori malom a következő volt az Eger-patak mentén, a folyás sorrendjében:
  • Füzér-malom (Eger)-Szarvaskő
  • Rizskásamalom (Eger)-Felnémet
  • Polónyi-malom, később Englermalom, majd Egervári-malom,
  • Kallómalom (e malom nevét őrzi Egerben a Kallómalom utca)
  • Práff-malom A malom a Práff-családról kapta nevét. 1937-ben Práff Nándor tulajdonában állt.
  • püspöki malom
  • a mai strand területén volt egy darálómalom
  • a vágóhíd tájékán volt a városi malom
  • Adamcsek-malom
  • Tót-malom (Andornaktálya)-Kistálya
  • Mocsáry-malom (Andornaktálya) Andornak
  • Berki-malom (Nagytálya), mára csak romjai maradtak
  • Szentkereszti-malom, jelenleg magánkézben van[29]
  • maklári felső malom, (Sumi-malom)
  • maklári alsó malom (Szabó-malom), alapjai máig láthatók
  • Városrévi-malom (Füzesabony)
  • Király-malom (Füzesabony)
  • mezőtárkányi malom
  • egerfarmosi malom
  • egerlövői malom
  A füzesabonyi malmok közül az egyik az 1600-as években Szelim aga uralma alá tartozott. Az Eger-patak korábbi medrének feltárásakor az ott lévő falmaradványokról a régészek megállapították, hogy a korábbi vízimalom épülete középkori eredetű.

  A vidéken megtermelt gabonaféléket a korábbi évszázadokban a patak mentén épült vízimalmokban őrölték lisztté, ám ezen ipari létesítmények épületei közül mára egyetlenegy sem maradt meg bemutatható állapotban.

  Foeeás: wikipedia.org

  Tovább

Szerzői jogok: Agria.hu. Minden jog fenntartva!